strona główna » Poradnik

 Poradnik

w razie pytań
kontakt

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I GWARANCJI OKIEN ARROW

okna pvc WPROWADZENIE i OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
okna pvc POMIAR I OSADZENIE OKNA.
okna pvc MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA.
okna pvc WYKONANIE USZCZELNIEŃ
okna pvc OBRÓBKA OŚCIEŻA
okna pvc PRACE WYKOŃCZENIOWE
okna pvc ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW
okna pvc WARUNKI GWARANCJI
okna pvc PORADNIK UŻYTKOWNIKA

WARUNKI GWARANCJI

Firma Arrow Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Wincentego Pola 8 zapewnia wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów, przy uwzględnieniu, że długotrwałe i sprawne funkcjonowanie okien jest uzależnione od ich prawidłowego montażu oraz regularnej konserwacji i właściwego użytkowania.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Arrow, zwana dalej Producentem, na wyprodukowane przez siebie okna udziela gwarancji od daty jej sprzedania na okres:
   • 10 lat na okna z PVC w kolorze białym w systemie VEKA;
   • 5 lat na okna z PVC w kolorze innym niż biały w systemie VEKA;
   • 10 lat na okucia ROTO NT;
   • 5 lat na szyby;
   • 5 lat na okna z aluminium
   • 1 rok na pozostałe wyroby wyprodukowane lub sprzedane przez Producenta
  2. Ujawnione usterki wyrobów w w/w okresach będą usuwane bezpłatnie. O naprawie lub wymianie wyrobu na wolny od wad decyduje Producent.
  3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje okresowych przeglądów oraz czyszczenia i konserwacji zgodnie z "Ogólnymi zasadami montażu, użytkowania i gwarancji okien Arrow". Użytkownik zobowiązany jest do ich wykonania we własnym zakresie i na własny koszt.
  4. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty ponad koszty usunięcia usterki.
  5. Wady w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie: - do 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia, gdy naprawa nie wymaga naprawy elementów konstrukcyjnych wyrobów; - do 60 dni od dnia pisemnego zgłoszenia, gdy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych wyrobów.
  6. Reklamacje należy składać w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono wyrób. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej, zapłaconej faktury oraz opisu usterki. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłosić na piśmie na formularzu przekazanym przez Producenta. W zgłoszeniu powinien być podany opis usterki, numer dokumentu zakupu i inne informacje wymagane do uzupełnienia w formularzu.
  7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik pokrywa koszty usunięcia usterki, wszelkich napraw, regulacji, smarowania i innych kosztów z tym związanych.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze okna. Za wady jawne uważa się niezgodności wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne szyb lub profili (np. rysy, pęknięcia).
  9. Producent zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych wyrobów do chwili wniesienia całości zapłaty i takie wyroby nie podlegają reklamacji.

 2. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane wysoka temperaturą i uszkodzenia spowodowane przez Użytkownika;
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z "Ogólnymi zasadami montażu, użytkowania i gwarancji okien Arrow", niewłaściwego lub niezgodnego montażu oraz braku przestrzegania zasad sztuki budowlanej, samowolnych, tj. nieuzgodnionych z Producentem napraw, przeróbek czy zmian konstrukcyjnych wyrobów;
  • uszkodzenia wynikłe z napraw przez osoby nieupoważnione;
  • uszkodzenia wynikłe ze stosowania części innych producentów bez zgody Arrow Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o.o.;
  • uszkodzenia wynikłe z podczas transportu wykonywanego we własnym zakresie przez Użytkownika;
  • uszkodzenia wynikłe na skutek niestabilności konstrukcji, w których wyroby zostały zamontowane;
  • uszkodzenia wynikłe z zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem;
  • szyby, w przypadku pęknięcia, zbicia, porysowania powierzchni zewnętrznych, plam wywołanych przez środki chemiczne lub czynniki cieplne (np. iskry), zaparowania szyb od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będące właściwością złej wentylacji pomieszczenia lub czynników atmosferycznych;
  • okucia, w przypadku uszkodzenia wywołanego przez zabrudzenie (np. tynkiem, zaprawą murarską, itp.), uszkodzenia wywołane poprzez niewłaściwą obsługę, braku okresowego smarowania zgodnie z "Ogólnymi zasadami montażu, użytkowania i gwarancji okien Arrow".

 3. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy Producent zgłosi się u Użytkownika w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikającej zwłoki. Jeżeli Użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych.

 4. Arrow Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo decyzji w określeniu odpowiedzialności tytułem uszkodzenia (zniszczenia) okien, przy równoczesnym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do niezależnego eksperta lub instytutu uzgodnionego między stronami oraz respektowanie wyników ekspertyzy wydanej w tym trybie, przy czym koszty ekspertyzy pokrywa strona przeciwko której wydano orzeczenie.

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta